0118 596116

Missie en visie

Onze missie

Wij willen de kinderen op onze school inspireren om zich breed te ontwikkelen tot zelfstandig, kritisch en oplossingsgericht denkende mensen. Wij zijn erop gericht een leeromgeving te scheppen waarin alle kinderen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen. Vanuit christelijke waarden helpen wij hen om zelfbewust en met al hun talenten te participeren in de maatschappij van nu en later.

Onze visie

In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs willen toetsen.

Visie op leren

Een kind is geen vat dat je vult met kennis. De manier waarop kinderen naar hun eigen intelligentie en kwaliteiten kijken is van groot belang voor hun eigen ontwikkeling. Elk kind heeft het recht om te groeien, zelfvertrouwen op te bouwen en zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen. Kinderen moeten worden uitgedaagd buiten hun comfortzone te gaan om zich daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.

Visie op onderwijs

Omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten) beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

We bieden de kinderen gedegen onderwijs aan en we bevorderen het eigenaarschap van kinderen door ze te leren plannen, met strategieën te werken en te reflecteren. We houden daarbij rekening met de verschillen die er tussen kinderen zijn.

Zelfvertrouwen door groeimindset, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang willen we bevorderen.  We geven de lessen doelgericht en zorgen voor verbinding tussen de activiteiten en de belangstellingswereld van de kinderen. Eigenaarschap en zelfvertrouwen vergroten de leeropbrengsten.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

We willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door vanuit de eigen talenten en in eigen tempo. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, onderzoeken en ontdekken, plezier in het samenwerken, het verwerven van (sociale) vaardigheden.

Visie op schoolklimaat

De school is een veilige plek voor kinderen. We zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, uitdagende en gestructureerde omgeving. We kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. We gaan met respect met elkaar om en laten ieder in zijn waarde. Vanuit geborgenheid en vertrouwen stimuleren we een brede ontwikkeling. Een goede sfeer en een positief werkklimaat in de groepen is de basis van waaruit wij werken. Leerkrachten spelen bij dit alles een cruciale rol!

Visie op maatschappelijke positionering

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij wat hun kinderen op school leren. Dat zij de school ook als hún school ervaren. Wij hechten daarom aan goede contacten met ouders. Veranderingen in de maatschappij vragen om een open kritische houding van school. We willen vanuit onze missie afstemmen op wat dit van ons vraagt voor ons onderwijs, onze organisatievorm en in samenwerking met andere betrokkenen. Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en ‘je ten dienste stellen van de maatschappij’.