0118 596116

Missie / Visie

Onze missie

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende omgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen.

 

Onze visie

In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs toetsen.

 

Visie op lerenc

Een kind is geen vat dat je vult met kennis. Daarom krijgt ieder kind zijn eigen aandacht. Extra hulp als dat nodig is, extra opdrachten als dat kan. Een kind is ook geen onbeschreven blad  en niet alles is maakbaar. Bij het leren hebben wij te maken met de aanleg van het kind. We dagen de kinderen uit hun sterke kanten te benutten en hen in hun kracht te zetten. We hebben ook te maken met  omgevingsfactoren  die we kunnen beïnvloeden.

 

Visie op onderwijs

Omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten) beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

We bieden de kinderen gedegen onderwijs aan EN we bevorderen de zelfstandigheid van kinderen door ze te leren plannen, beoordelen en registreren. We houden daarbij rekening met de verschillen die er tussen kinderen zijn.

Zelfvertrouwen, competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang willen we bevorderen.

We geven de lessen doelgericht en zorgen voor  verbinding tussen de activiteiten en de belangstellingswereld van de kinderen. Betrokkenheid vergroot de leeropbrengsten.

 

Visie op opbrengsten van het onderwijs

We willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken, het verwerven van (sociale) vaardigheden.

 

Visie op schoolklimaat

We willen een veilige plek zijn voor kinderen en zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, uitdagende en gestructureerde  omgeving, waarbij het onderwijs is afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen. We kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. We gaan met respect met elkaar om en laten ieder in zijn waarde.

Leerkrachten spelen bij dit alles een cruciale rol!

 

Visie op maatschappelijke positionering

Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en  ‘je ten dienste stellen van de maatschappij’.