0118 596116

Missie/Visie

Onze missie

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende omgeving aan alle aan ons toevertrouwde kinderen.
We willen dat onze kinderen opgroeien tot volwassenen die een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan het tot stand komen van een leefbare wereld met vrede en welvaart voor iedereen.

Onze visie

In onze visie geven wij aan hoe wij ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen wij als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op leren

Een kind is geen vat dat je vult met kennis. De manier waarop kinderen naar hun eigen intelligentie en kwaliteiten kijken is van groot belang voor hun eigen ontwikkeling. Elk kind heeft het recht om te groeien, zelfvertrouwen op te bouwen en zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen. Kinderen moeten worden uitgedaagd buiten hun comfortzone te gaan om zich daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.

Visie op onderwijs

Omgevingsfactoren (de fysieke leeromgeving, lesmethodes, leermiddelen en leerkrachten) beïnvloeden de mate waarin kinderen leren en het beste uit zichzelf halen. Wij zullen met alles wat binnen ons vermogen ligt voorwaarden scheppen om kinderen optimale kansen te geven.

We bieden de kinderen gedegen onderwijs aan en we bevorderen het eigenaarschap van kinderen door ze te leren plannen, met strategieën te werken en te reflecteren. We houden daarbij rekening met de verschillen die er tussen kinderen zijn.

Zelfvertrouwen (Groeimindset), competentie-ervaringen en een ononderbroken ontwikkelingsgang willen we bevorderen.  We geven de lessen doelgericht en zorgen voor verbinding tussen de activiteiten en de belangstellingswereld van de kinderen. Eigenaarschap en zelfvertrouwen vergroten de leeropbrengsten.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

We willen dat kinderen resultaten behalen die bij hen passen, bij wat er van deze kinderen verwacht kan worden. Opbrengsten zijn meer dan leerresultaten. Opbrengsten zijn ook: plezier in het leren, plezier in het samenwerken, het verwerven van (sociale) vaardigheden.

Visie op schoolklimaat

De school is een veilige plek voor kinderen. We zorgen voor een goed leer- en leefklimaat in een mooie, uitdagende en gestructureerde omgeving. We kennen rechten en plichten, vrijheden en regels. We gaan met respect met elkaar om en laten ieder in zijn waarde.

Leerkrachten spelen bij dit alles een cruciale rol!

Visie op maatschappelijke positionering

Het gaat in ons onderwijs niet alleen om zelfontplooiing en talentontwikkeling, maar ook om: ‘omzien naar de ander’ en  ‘je ten dienst stellen van de maatschappij’.