0118 596116

MR

Medezeggenschapsraad en klankbordgroep

De medezeggenschapsraad vergadert drie keer per jaar met de klankbordgroep en de directeur. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies over het reilen en zeilen van de school. Over bepaalde zaken, waaronder ouderbijdrage, schoolgids, e.a. heeft de MR instemmingsrecht.
Veel zaken worden bovenschools door de GMR van Primas-scholengroep besproken en beslist.

Ouders:
Celina Blommers (mr.)
Melvin Claassens (mr.)
Menno van de Wetering
Stefan Quist
Wendy Tilroe

Leerkrachten:
Marleen Mesu
Petra Flohil