0118 596116

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de belangrijkste rol van de MR. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de begroting, het vakantierooster, beleidsplannen, onderwijskundige doestellingen, verbouw/renovatie van het schoolgebouw. etc. Daarmee heeft de MR rechtstreeks invloed op het beleid van de school. De MR vergadert drie à 4 keer per jaar en de directeur sluit hierbij vaak aan.

Wij hebben een MR die bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze (school)vereniging kan in de MR worden gekozen.
Daarnaast worden er ook veel zaken door de GMR van Primas-scholengroep besproken en beslist.

U kunt hier het reglement lezen van de MR.

Ouders:
Celina Francke
Ad van Broekhoven

Leerkrachten:
Wilbert Koole
Rian Peene-Janse