0118 596116

Medezeggenschapsraad

MR en klankbordgroep

Op iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.

De medezeggenschapsraad vergadert minimaal drie keer per jaar met de klankbordgroep en de directeur. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies over het reilen en zeilen van de school. Over bepaalde zaken, waaronder ouderbijdrage, schoolgids, e.a. heeft de MR instemmingsrecht.
Veel zaken worden bovenschools door de GMR van Primas-scholengroep besproken en beslist.

Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze (school)vereniging kan in de MR worden gekozen.

U kunt hier het reglement lezen van de MR.

Ouders:
Celina Blommers (mr.)
Menno van de Wetering
Stefan Quist

Leerkrachten:
Karin Francke
Petra Flohil