0118 596116

Onderwijsconcept

Uitgangspunten

We hebben op onze school veel aandacht voor de talenten van de individuele kinderen en werken hierbij met coöperatieve werkvormen.
We hebben daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Ieder kind is een uniek mens.
  • Ieder kind heeft een uniek profiel aan intelligenties.
  • Ieder leerling kan leren en verdient de kans om optimaal te leren.
  • Koester en stimuleer de intellectuele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.

Groeimindset en eigenaarschap

Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het geloof in eigen kunnen is van groot belang voor de leerresultaten van kinderen. Kinderen met een groeimindset genieten van moeilijk werk omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zichzelf aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er gewoon bij, je kunt hier iets van leren.
Wil een kind zijn/haar talenten optimaal benutten dan is het belangrijk dat het een groeimindset ontwikkelt.
Eigenaarschap sluit hierop aan. Het kind werkt niet voor de juf, maar omdat het zelf iets wil leren. Dat is de beste motivatie om tot leren te komen!
De leerkrachten begeleiden dit proces om te komen tot groeimindset en eigenaarschap zeer gericht. O.a. door het houden van gesprekjes met en het stellen van de juiste vragen aan kinderen stimuleren we hen zich bewust te worden van hun eigen rol in het leerproces.

Bewegend leren

De laatste jaren is er veel aandacht voor bewegend leren en de positieve effecten daarvan. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat een (stil)zittend leven vooral op de lange termijn veel negatieve effecten heeft. Bewegen tijdens het leren heeft een positieve invloed op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.

Het bewegend leren op de Bergpadschool valt uiteen in twee onderdelen:

  • Er kan sprake zijn van beweging tussen de lesactiviteiten: bijvoorbeeld enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen doen of op een andere manier bewegen (beweegbreaks).
  • Er kan sprake zijn van bewegend leren tijdens het vermenigvuldigen, optellen, spellen of tijdens andere leerstof als dit gebeurt in combinatie met bewegingen.

Sport- en beweegplein

We hebben in het voorjaar van 2020 het predicaat ‘de Gezonde School’ ontvangen op het gebied van sport en bewegen. Onlangs is dit certificaat weer voor drie jaar verlengd nadat we een audit hebben gehad en deze met goed gevolg hebben afgesloten. Enkele punten die uit het bezoek naar voren kwamen:

  • De basis van goed leren bewegen is goed op orde.
  • Er is een heldere zorgroute Grove Motoriek.
  • De school heeft een groot beweegplein waar in de pauze verschillende opties zijn om te bewegen.
  • Het schoolplein wordt ook gebruikt voor bewegend leren.

We hebben de beschikking over een prachtig, nieuw sport- en beweegplein met hierop een voetbalkooi en diverse sportveldjes in het kader van de pauze-plein-sport, klimtoestellen voor jongere en oudere kinderen, een schommel, een uitdagende zandbak, een buitenleslokaal en diverse groenstroken.
De kinderen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk te bewegen wanneer ze op het plein zijn. En voor de ontwikkeling van de sociale vorming is het ook heel goed om in spelvorm met elkaar bezig te zijn.
Naast de voetbalkooi is een spelveld waarop de kinderen diverse schoolpleinspelen kunnen spelen. We geven de kinderen hierbij structuur, het spel is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er zijn spelregels vastgelegd. De kinderen regelen zelf het spelverloop en corrigeren elkaar waar nodig. Er is extra buitenspelmateriaal aangeschaft voor de pauze-plein-sport.

In het najaar van 2020 een voedselbosje aangelegd i.s.m. IVN natuureducatie. Dit wordt beheerd door kinderen in samenwerking met ouders en leerkrachten. We hebben moestuinbakken waarin eigen groentes worden gekweekt en kinderen kunnen zich uitleven in ons speel- en ravotbosje!